الکترومغناطیس

ElectroMagneticامروزه روشهاي الكترومغناطيسي در بين روشهاي ژئوفيزيكي كاربرد زیادی در اكتشاف مواد معدني دارد. اين روشها براي اكتشاف نفت به دلیل عمق زیاد مخازن نفتی مناسب نيستند. در این روش با استفاده از ارسال یک میدان الکتروکمغناطیسی و ثبت میدان الکترومغناطیسی برگشتی از مواد رسانا در داخل زمین خصوصیات مواد رسنا در زیر لایه های زمین شناسی اندازه گیری و مدل سازی میشود. این روش با توجه به فرکانس امواج تولیدی میتواند مواد رسانا را تا عمق ۳۰۰ الا ۴۰۰ مترشناسای کند.

در فعاليتهاي مهندسي براي شناسايي لوله ها و كابلهاي مدفون، آشكارسازي مينها و به منظور بررسي آلودگيهاي واقع در اعماق كم بكار برده مي شوند.
همانطور كه از نام اين روشها پيداست، اين روشها شامل انتشار ميدانهاي الكترومغناطيس موج مداوم يا گذرا بالاي سطح زمين يا در اعماق آن مي باشند. در اين روشها فرستنده، گيرنده و توده هادي مدفون، در يك تقابل سه جانبه با ميدان الكترومغناطيسي قرار دارند و جريانهاي الكتريكي در داخل توده هادي به همراه القاي الكترومغناطيس، بطور همزمان به وجود مي آيند. عموماً در اين روشها چشمه انرژي از طريق القا در داخل زمين ايجاد مي شود؛ هرچند در چند مورد از روشهاي زميني الكترومغناطيس، اين چشمه در تماس مستقيم با زمين قرار دارد. روشهايي مانند مگنتوتلوريك نيز كه چشمه انرژي آنها طبيعي است، بعضاً جز روشهاي الكترومغناطيس مطرح مي شوند. گيرنده نيز پاسخ را توسط القا دريافت مي كند.

کاربردها

•اکتشاف مواد معدنی فلزی و رسانا
•اکتشاف آب و تعیین حوضه آب خوان

توانایی­‌های شرکت در روش لرزه

·اجرای عملیات الکترومغناطیس
·پردازش و تعبیر و تفسیر اطلاعات الکترومغناطیس
·اکتشافات معدنی

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت افراژئوفیزیک می‌باشد