تولید نقشه‌های زمین شناسی

مقدمه ای در مورد تهيه نقشه های زمين شناسی

براي تهيه نقشه هاي زمين شناسي احتياج به دو نقشه پايه وجود دارد

 نقشه عكس هوايي منطقه
نقشه توپوگرافي منطقه

پس از تلفيق اين دونقشه با هم و برداشت عوارض مشخص و جنس هاي متفاوت از روي داده هاي عكس هاي هوايي نوبت انطباق اين داده ها با داده هاي سر زمين يعني برداشت داده هاي صحرايي است.

در هنگام برداشت صحرايي به موارد زير بايد توجه خاص داشت:

برداشت دقيق شيب و امتداد لايه هاي رخنمون پيدا كرده (جهت رسم مقطع زمين شناسي زير سطحي)
برداشت داده هاي مربوط به گسل ها و درزه ها بسته به مقياس نقشه زمين شناسي
نمونه برداري سنگي بسته به مقياس تهيه نقشه
برداشت تغييرات حوزه هاي رسوبي و آبرفت و جنس آبرفت ها
مشخص كردن مسير آبراهه ها و حركت مخروط افكنه ها روي نقشه

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت افراژئوفیزیک می‌باشد